4Ti Sp. z o.o. świadczy pełną obsługę serwisową oferowanych systemów bezpieczeństwa. Usługa jest świadczona na terenie całej Polski.  Dzięki współpracującymi z nami partnerami możemy zagwarantować pełną obsługę konserwacji i montażu.

Wyłącznie regularna i fachowa konserwacja, wykonana przez pracowników posiadających się autoryzację producentów, zapewnia stałą gotowość i niezawodność urządzeń oddymiających, ppoż oraz detekcji gazów. Podpisanie stałej umowy serwisowej daje gwarancję terminowej realizacji przeglądu oraz prawnych zobowiązań w tym zakresie. Firma 4Ti Sp. z o.o. przejmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu, co daje zarządcom obiektów możliwość 24- godzinnego wezwania ekipy serwisowej w razie awarii systemu, a także stały dostęp do części zamiennych.

Urządzenia oddymiania, przeciwpożarowe oraz detekcji gazów należy konserwować min. raz na 6 lub 12 miesięcy – zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Brak konserwacji, a także serwisowanie przez firmę nie posiadającą autoryzacji na serwisowanie powoduje utratę gwarancji, co w razie wystąpienia pożaru może być przyczyną odmowy wpłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczającą.

Podstawa prawna

Podstawowym dokumentem regulującym przeprowadzanie przeglądów technicznych instalacji oddymiania w naszym kraju jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719), które wskazuje:

Rozdz. 1 § 3 ust. 2: Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.

Rozdz. 1 § 3 ust. 3: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Rozdz. 2 § 4 ust. 2: Właściciele, zarządcy (…) budynków (…) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Odpowiedzialność

Właściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów , posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie eksploatacyjnym. Jeśli bowiem nie dokonają ich konserwacji, to będą, zgodnie z prawem cywilnym, odpowiedzialni za wypłatę odszkodowania osobom, które odniosły obrażenia na skutek wybuchu pożaru. Nasza firma gwarantuje pewność zadziałania serwisowanych systemów w warunkach pożarowych, całodobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz konserwację urządzeń.

Jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie na każdy problem!