Systemy Oddymiania

Stosowanie systemów oddymiania jest przede wszystkim spełnieniem wymogów bezpieczeństwa ewakuacji i zabezpieczenia konstrukcji przed szkodliwym działaniem gorąca i toksycznych gazów.

Podstawa prawna i miejsca zastosowania systemów oddymiania oraz wytyczne do projektowania systemów oddymiania

Przy doborze przewodu zasilającego centrale systemów oddymiania i SAP należy odnieść się do aktualnej wersji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozdział 4 § 15.1 „Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego polegających na (…):
4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.’’
§ 215.1
1) Dopuszcza się przyjęcie klasy E odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/ m2., pod warunkiem zastosowania:
2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m2.
§ 227.4.
Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem stref pożarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem zastosowania:
1) stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych – o 100%,
2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu – o
100%.
§ 229.1.
Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w § 228, pod warunkiem ich ochrony: (…)
2) samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi – o 50%.
§ 237.6.
Długości przejść, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być powiększone pod warunkiem zastosowania (…):
2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu – o 50%.
§ 245.

W budynkach:
1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II,
2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
3) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/ m2. lub pomieszczenie zagrożone wybuchem, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające
zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

§246.3.
Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy pożarowej PM, powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

§ 247. 1.
W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW), w strefach pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych.
2. W krytym ciągu pieszym (pasażu), do którego przylegają lokale handlowe i usługowe, oraz w przykrytym dziedzińcu wewnętrznym, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.
3. W podziemnej kondygnacji budynku, w której znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osób, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zapewniające usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych.

Centrale, napędy oraz przyciski oddymiania powinny przejść badania i uzyskać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
Okna oddymiające powinny być oznakowane znakiem CE, zgodnie z normą PN-EN 12101-2.
Montaż systemów oddymiania powinny przeprowadzać specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem na montaż systemów oddymiania.
Konserwacja systemów oddymiania powinna być dokonywana okresowo, w sposób zgodny z instrukcją producenta (raz na pół roku), nie rzadziej jednak niż raz na rok, § 3.3, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
■ Konserwację systemów oddymiania powinny przeprowadzać specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem na serwis systemów oddymiania

 

Działanie systemu oddymiania grawitacyjnego

Podczas pożaru elektryczne napędy otwierają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez nie wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.

System oddymiania grawitacyjnego zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń. Całością systemu zarządza centrala. W celu polepszenia naturalnego ciągu w dolnych częściach budynku otwierane są dodatkowe elementy, doprowadzające świeże powietrze.

Na co dzień elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i ciepła mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

Systemy oddymiania (systemy do odprowadzania dymu i ciepła) ratują ludzkie życie W momencie wybuchu pożaru rzeczą najważniejszą jest ratowanie życia ludzkiego oraz zapobieganie szkodom materialnym. Umożliwia to system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, stanowiący standardowe wyposażenie instalacji bezpieczeństwa.

Skuteczna wentylacja oddymiająca zapewnia dostateczną widoczność na drodze ucieczki i gwarantuje przeprowadzenie sprawnej ewakuacji z miejsca zagrożenia.
Dym, toksyczne produkty rozkładu termicznego i spalania są odpowiedzialne w prawie 90% za ofiary pożarów. Ponadto w wielu przypadkach dym i ogień powodują poważne szkody materialne.

Stosowanie systemów oddymiania zmniejsza gromadzenie się dymu, odprowadzając go skutecznie na zewnątrz. Niebezpieczeństwo redukowane jest do minimum, zanim dym rozprzestrzeni się wewnątrz budynku.
Bezpieczeństwo jest jedną z elementarnych potrzeb człowieka bez względu na to, gdzie mieszka lub w jakiej znajduje się sytuacji. Najistotniejszymi czynnikami podczas projektowania instalacji oddymiającej jest jej niezawodność, skuteczność i wydajność. Celem ma być bezpieczeństwo ewakuowanych ludzi i uratowanie im życia. Oferując szeroki wachlarz urządzeń nasza firma jest niezawodnym partnerem w dziedzinie grawitacyjnych systemów oddymiania i przewietrzania budynków.

Ponad 90% ofiar pożarów budynków umiera na skutek zatrucia gazami, a nie wskutek ognia.

System oddymiania w szybach windowych

W budynkach coraz częściej spotykamy się z systemami oddymiania szybów windowych. Do niedawna wystarczało zamontowanie czujki punktowej w szybie windy i podłączenie do centralki oddymiania poprzez odpowiednie moduły/przekaźniki sygnału do windy.
W chwili obecnej coraz częściej stosuje się czujki zasysające, które zamontowane na całej długości szybu windowego znacznie efektywniej zabezpieczają nas przed skutkami zadymienia.

Należy jednak pamiętać, że sama czujka stanowi tylko część systemu. Całości dopełnia klapa oraz centralka wraz z zasilaczem ppoż. i urządzeniami peryferyjnymi podłączonymi do centralki oddymiania.