ZABEZPIECZENIA BIERNE – PRZEPUSTY PPOŻ.

Otacza nas coraz większa liczba materiałów i konstrukcji, które wskutek przypadkowego wybuchu pożaru tracą swoje pierwotne właściwości pod wpływem wysokiej temperatury. Niezwykle istotne przy wykonywaniu instalacji jest uwzględnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Różnica pomiędzy biernymi i czynnymi zabezpieczeniami pożarowymi polega na tym, że bierne zabezpieczenia pożarowe stosujemy nie po to żeby wykryć pożar tylko po to, żeby powstałe zagrożenie nie rozprzestrzeniało się poza strefę pożarową, w której powstał pożar. Do najistotniejszych zadań systemów biernej ochrony pożarowej należy umożliwienie przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia poprzez zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz dymu i gazów powstających w trakcie pożaru.

W celu określenia wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (DZ.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) wprowadziło podział budynków z uwzględnieniem m.in. wysokości oraz przeznaczenia i sposobu ich użytkowania. Uwzględniając ten podział oraz kategorie zagrożenia ludzi wyznacza się w budynku strefy pożarowe, które wydziela się ścianami oddzielenia pożarowego.

Niezależnie od tego podziału i ilości stref pożarowych przejścia instalacji (przepusty instalacyjne) przez ściany i stropy będące elementem oddzielenia pożarowego powinny zostać wykonane w taki sposób, aby posiadały klasę odporności ogniowej (EI) nie mniejszą niż klasa odporności ogniowej (REI) ścian, bądź stropów, z których są wykonywane.

Jako odporność ogniową należy rozumieć zdolność elementu do spełnienia określonych wymagań. Dla przepustów instalacyjnych oznaczonych jako EI (np. EI 120) – jest to czas (liczony w minutach), w którym muszą zachować izolacyjność i szczelność ogniową.

Dobór odpowiednich wyrobów uzależniony jest przede wszystkim od materiału, z którego wykonana jest instalacja i jej izolacja, a także od typu przegrody (ściana, strop) i materiału, z którego wykonana jest przegroda.

Podstawowym podziałem uzależniającym dobór produktów jest podział instancji na palne i niepalne.

Do instalacji palnych zaliczymy:

* rury z tworzyw sztucznych
* rury stalowe i miedziane w izolacji palnej (np. z kauczuku syntetycznego)
Podstawowymi wyrobami do zabezpieczania takich instalacji są opaski i kołnierze ogniochronne.

Do instalacji niepalnych zaliczymy:

* rury stalowe i miedziane w izolacji z wełny mineralnej
* rury stalowe i miedziane bez izolacji
* kabli elektrycznych
Podstawowymi wyrobami do zabezpieczania takich instalacji są farba i pasta ogniochronna.