4Ti Sp. z o.o. świadczy pełną obsługę serwisową oferowanych systemów bezpieczeństwa. Usługa jest świadczona na terenie całej Polski.  Dzięki współpracującymi z nami partnerami możemy zagwarantować pełną obsługę konserwacji i montażu.

Wyłącznie regularna i fachowa konserwacja, wykonana przez pracowników posiadających się autoryzację producentów, zapewnia stałą gotowość i niezawodność urządzeń oddymiających, ppoż oraz detekcji gazów. Podpisanie stałej umowy serwisowej daje gwarancję terminowej realizacji przeglądu oraz prawnych zobowiązań w tym zakresie. Firma 4Ti Sp. z o.o. przejmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu, co daje zarządcom obiektów możliwość 24- godzinnego wezwania ekipy serwisowej w razie awarii systemu, a także stały dostęp do części zamiennych.

Urządzenia oddymiania, przeciwpożarowe oraz detekcji gazów należy konserwować min. raz na 6 lub 12 miesięcy – zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Brak konserwacji, a także serwisowanie przez firmę nie posiadającą autoryzacji na serwisowanie powoduje utratę gwarancji, co w razie wystąpienia pożaru może być przyczyną odmowy wpłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczającą.

oddymianie, trzymacz, napęd drzwiowy, sygnalizator ppoż, przycisk oddymiania, czujka dymu

Podstawa prawna

Podstawowym dokumentem regulującym przeprowadzanie przeglądów technicznych instalacji oddymiania w naszym kraju jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719), które wskazuje:

Rozdz. 1 § 3 ust. 2: Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.

Rozdz. 1 § 3 ust. 3: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Rozdz. 2 § 4 ust. 2: Właściciele, zarządcy (…) budynków (…) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Odpowiedzialność

Właściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów , posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie eksploatacyjnym. Jeśli bowiem nie dokonają ich konserwacji, to będą, zgodnie z prawem cywilnym, odpowiedzialni za wypłatę odszkodowania osobom, które odniosły obrażenia na skutek wybuchu pożaru. Nasza firma gwarantuje pewność zadziałania serwisowanych systemów w warunkach pożarowych, całodobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz konserwację urządzeń.

Jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie na każdy problem!