System przeciwpożarowy – w jakim celu jest instalowany?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa czy to we własnym domu, czy też w pracy, instalowane są rozmaite systemy. Jedną z podstawowych instalacji tego typu jest zaawansowany system przeciwpożarowy (ppoż). Odpowiednio skonfigurowany system ppoż. zapewni szybkie wykrycie pożaru i pozwoli zareagować w odpowiedni sposób tj. wezwać pomoc oraz przeprowadzić sprawną ewakuację.

System przeciwpożarowy jest to sieć urządzeń, których zadaniem jest wykrycie pożaru oraz przeciwdziałanie jego skutkom. Szybkie wykrycie pożaru ma niebagatelne znaczenie, pozwala bowiem na sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz ugaszenie pożaru, a tym samym zminimalizowanie negatywnych skutków z nim związanych. System przeciwpożarowy jest to zatem instalacja, która może nie tylko uratować dobytek całego życia, ale co zdecydowanie ważniejsze, może ocalić nasze życie.

Schemat budowy systemu przeciwpożarowego

Najprostszy schemat budowy systemu przeciwpożarowego składa się z centrali zarządzającej, czujnika dymu, detektora dymu oraz rur ze środkiem gaśniczym, który uwalniany jest w razie potrzeby za pomocą dysz.

System przeciwpożarowy – jakie rodzaje wyróżniamy?

Biorąc pod uwagę zastosowany środek gaśniczy, możemy wyróżnić cztery grupy systemów przeciwpożarowych:

system gaszenia wodą to system, który w razie pożaru rozprowadzi wodę bezpośrednio nad ogniem. Systemy gaszenia wodą można dodatkowo podzielić na tryskaczowe oraz zraszaczowe. Tryskacze przeciwpożarowe wyposażone są w szklaną ampułkę z cieczą termicznie rozszerzalną, która w razie pożaru pęka pod wpływem gorącego powietrza odblokowując dyszę. Natomiast zraszacze przeciwpożarowe są kontrolowane przez zewnętrzny system detekcji. Dzięki uwolnieniu wody bezpośrednio nad ogniem zapobiega się powstaniu szkód związanych z zalaniem w pozostałych częściach budynku, które nie zostały objęte pożarem.

system gaszenia mgłą wodną to dość innowacyjna metoda, gdzie rozbite na cząsteczki krople wody pod wpływem wysokiej temperatury gwałtownie odparowują, schładzając obiekt, a jednocześnie wypierając tlen. Dzięki zastosowaniu takiej instalacji możliwe jest ograniczenie wyrządzonych przez wodę szkód ze względu na mniejszą ilość wody, jaka zużywana jest do gaszenia obiektu. 

system gaszenia pianą polega na odcięciu źródła pożaru od tlenu poprzez pokrycie lub wypełnienie obiektu pianą. Instalacja jest zbliżona do instalacji gaszenia wodą, jednak w odpowiednim miejscu do wody dodany zostaje koncentrat środka pianotwórczego, a następnie mieszanka jest napowietrzana. Na końcu rur stosuje się między innymi działka wodno-pianowe, garnki piankowe lub prądownice. Projektowany system biorąc pod uwagę rodzaj i rozmiar pożaru, jaki może wystąpić w obiekcie, pozwala uzyskać pianę lekką, średnią lub ciężką.

system gaszenia gazem przez wzgląd na swoje właściwości jest bardzo często stosowany w serwerowniach. Gaz bowiem nie przewodzi prądu i nie niszczy urządzeń, a jedynie wypiera tlen z pomieszczenia oraz przerywa chemiczną reakcję spalania. W związku z rosnącą świadomością ekologiczną wycofano halony, które skutecznie gasiły pożary, jednak jednocześnie niszczyły warstwę ozonową. Obecnie stosuje się inne gazy chemiczne takie jak FE-36 oraz FM-200 oraz gazy obojętne, które naturalnie występują w powietrzu.

systemy gaszenia proszkowego opierają się na antykatalitycznym działaniu proszku gaśniczego. Systemy tego typu nie cieszą się popularnością i stosowane są zawyczaj wtedy gdy instalacja innego typy jest nieopłacalna lub niemożliwa. Proszek gaśniczy negatywnie wpływa na elementy metalowe, przyspieszając korozję, w związku z czym zaleca się usunąć proszek w przeciągu 48 godzin.

System sygnalizacji pożaru – kiedy trzeba go zainstalować?

System sygnalizacji pożaru (SSP) muszą zostać zainstalowane w budynkach, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Decyzja dotycząca instalacji systemu sygnalizacji pożarowej może zostać również podyktowana chęcią zapłacenia niższej składki za ubezpieczenie danego obiektu oferowaną przez firmę ubezpieczeniową.

System sygnalizacji pożaru – funkcje i najważniejsze elementy

System SSP odpowiada za wykrywanie, sygnalizowanie oraz powiadamianie o zagrożeniu pożarowym, wykonuje także funkcje sterujące, monitorujące i informacyjne. Zakres funkcji zależy od centrali oraz modułów, w jakie została wyposażona. 

Centrala sygnalizacji pożarowej

Centrala sygnalizacji pożarowej to najważniejszy element systemu ssp, który umożliwia skonfigurowanie oraz dopasowanie każdego scenariusza pożarowego uwzględniając inne systemy bezpieczeństwa, oraz potrzeby użytkownika. 

Detektory automatyczne

Elementem systemu sygnalizacji pożaru jest również detektor automatyczny potocznie nazywana czujką pożarową. Czujki dzielą się na:

czujki ciepła, wśród których wyróżniamy różniczkowe i nadmiarowe,

czujki dymu, które z kolei można podzielić na optyczne oraz jonizacyjne,

czujki iskier,

czujki zasysające,

czujki płomienia, które wykorzystują podczerwień lub ultrafiolet,

czujki tlenku węgla,

czujki tlenku azotu.

Występują również czujki wielosensorowe, które dzięki umieszczeniu kilku sensorów w jednej czujce wykrywają różne oznaki pożaru.

Izolatory zwarć

Jednym z elementów systemu SSP są izolatory zwarć. Dzięki nim system zyskuje na niezawodności, a uszkodzona część linii lub pętli dozorowej może zostać odłączona. Elementy liniowe instalacji zazwyczaj mają wbudowany izolator, jednak w systemach pętlowych układ zasilany jest z dwóch końców, a więc dopiero dwukrotne przerwanie obwodu powoduje zaprzestanie działania części linii.

Urządzenia wykonawcze, które współpracują z systemem sygnalizacji pożaru

Urządzenia wykonawcze kontrolowane są przez centralę pożarową za pomocą modułów z przekaźnikami. Dzięki zestykom możliwe jest podłączenie zasilania zewnętrznego i sterowanie urządzeniami takimi jak sygnalizatory, zawory czy klapy dymowe. Zaletą jest możliwość kontrolowania czy ciągłość linii do danego urządzenia nie została przerwana. 

System sygnalizacji pożarowej – jak działa?

System przeciwpożarowy zawsze działa tak samo, ponieważ został on unormowany przez polskie ustawodawstwo. Najważniejszą rolą systemu przeciwpożarowego jest możliwie jak najszybsze wykrycie objawów pożaru przez ręczne ostrzegacze pożarowe lub czujki automatyczne. Sygnał przekazywany jest do centrali SSP, która po otrzymaniu sygnału przystępuje do wdrożenia procedury scenariusza pożarowego. Zatem w zależności od scenariusza pożarowego uruchomione zostaną elementy systemu odpowiedzialne za rozgłoszenie alarmu, oddymianie czy uruchomienie stałych urządzeń gaśniczych. Sygnał alarmujący może zostać również automatycznie przekazany do jednostki Państwowej Straży Pożarnej znajdującej się najbliżej miejsca pożaru.

System przeciwpożarowy wraz z systemem sygnalizacji pożaru nawet jeżeli nie uchroni od strat materialnych, może ocalić ludzkie życie. Dym jaki powstaje podczas pożaru jest szkodliwy dla człowieka i może powodować oszołomienie, zaburzenia równowagi i trudności w poruszaniu się, system sygnalizacji pożarowej umożliwi przeprowadzenie ewakuacji gdy nie ma jeszcze widocznych oznak pożaru i dzięki temu ocali życie i zdrowie wielu osób.

Źródła wiedzy:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811008289